Algemene voorwaarden

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van T.M.T. Benelux B.V.

Artikel 1

Algemeen

1.1 Al onze aanbiedingen, offertes, (web) orders en overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen worden.

1.2 Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden, in  geval van strijdigheid zullen de door ons gehanteerde voorwaarden te alle tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

1.4 Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangst name van de geleverde goederen aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, per email of webwinkel opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

Artikel 2

Aanbiedingen

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend, indien dit nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen worden.

2.4 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel uitsluitend onder vooruitbetaling  te leveren.

Artikel 3

Overeenkomst

3.1 Behoudens het hierna opgestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig, weer te geven.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door onze medewerkers  of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd., welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij- uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldende nakoming van de overeenkomst.

3.5 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.6 Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten – voor de juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

Artikel 4

Prijzen

4.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.

4.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen : – gebaseerd op de tijdens de offerte, respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten assurantie premies en andere kosten. – gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats. – exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten. – exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering. – Vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

4.3 In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 5

Leveringen

5.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen het magazijn van ons heeft verlaten.

5.2 De wederpartij is verplicht de geleverde goederen terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren.

5.3 Wij zijn gerechtigd om te leveren en gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in art. 11 van de voorwaarden.

5.4. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.5. Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.

5.6. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren.

5.7 Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Artikel 6

Transport/Risico

6.1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 7

Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan : Elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, werkliedenuitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers.

7.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

7.3 In naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

7.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

7.5. Wij hebben het recht ons op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert optreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 8

Aansprakelijkheid

8.1. In geen geval zullen wij tot enige vergoeding van schade van welke aard ook gehouden zijn, die ontstaan is bij of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waardoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

8.2. Door het enkele in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van fabricage- of samenstellingsfouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.

8.3. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de onderhavige transactie, althans tot dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

8.4. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

8.5. De wederpartij vrijwaart ons voor de aanspraken van derden ter zake van schade anders dan aan het product zelf en anders dan ontstaan door een gebrek van het product.

Artikel 9

Reclames

9.1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de betreffende goederen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

9.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.

9.3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

9.4 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

9.5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

9.6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, met uitzondering van het complete assortiment aan textiel producten.

9.7  Na goedkeuring van een retournering door onze administratie, dienen de goederen op eigen kosten naar ons magazijn te worden geretourneerd. Na ontvangst, controle en akkoordbevinding  worden de goederen binnen 14 dagen gecrediteerd.

Artikel 10

Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofde ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) ons eigendom.

10.2 In geval van herhaalde leveranties, welke niet bij aflevering volledig betaald moet worden, vindt er schuldvernieuwing plaats voor wat betreft de reeds eerder geleverde goederen zolang de wederpartij niet volledig aan zijn betaling- of andere verplichtingen jegens ons voldaan heeft.

10.3 In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, opschorting van betaling, aanvraag van surseance, faillissement of liquidatie van zaken van de wederpartij, in geval van diens overlijden, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijke geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

10.4 De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

10.5 Tot zekerheid voor een correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, zullen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid verkrijgen – door het ontstaan der vordering – op alle goederen die wij aan de wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.

Artikel 11

Betaling

11.1 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling voor (af)levering te geschieden.

11.2 Indien de wederpartij een aanvraag op rekening heeft ingevuld en deze schriftelijk aan ons heeft geretourneerd , met een geldig Kamer van koophandel uittreksel, niet ouder dan 6 maanden, is het betalen na levering mogelijk, met uitzondering van het complete assortiment aan apparatuur.

Deze afspraak geldt alleen, als deze schriftelijk door ons is bevestigd. Wij behouden ons het recht voor deze afspraak tussentijds aan te passen als de betaling niet tijdig, binnen 14 dagen na factuurdatum, door ons is ontvangen.

11.3 In gevallen dat de wederpartij:

a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd,

b. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

c. Enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,

d. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e. Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enge rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de tegenpartij op grond van de door ons verleende diensten terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 12

Rente en kosten

12.1 Indien de betaling niet binnen de in het vorig artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

12.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Artikel 13

Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14

Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door, de binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.